Dar 2015 metų gegužės mėnesį buvo priimtas Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimas, kuris remiantis įgyvendinta Apskaitos direktyva 2013/34/ES, nustatė naujas įmonių finansinių ataskaitų formas taikomas nuo 2016 metų sausio 1 dienos. 

Remiantis šiuo įstatymu, visos įmonės yra suskirstytos į keturias grupes pagal pajamų, turto ir vidutinio darbuotojų skaičiaus rodiklius:

Įmonė priskiriama labai mažų, mažų ar vidutinių įmonių grupei, jeigu bent du iš trijų rodiklių paskutinę finansinių metų dieną neviršija nustatytų grupės rodiklių. 

Didelių įmonių grupei priskiriamos tos įmonės, kurių bent du iš trijų vidutinių įmonių rodiklių yra viršijami dvejus metus iš eilės. 

Labai mažos įmonės

Šis įstatymas labai palankus smulkioms įmonėms, kurios įgyja teisę ruošti trumpas balanso ir pelno nuostolių ataskaitų formas ir gali nerengti aiškinamojo rašto, pinigų srautų ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos.

Labai mažos įmonės privalo parengti tik balansą ir pelno nuostolių ataskaitą. Taip pat ji gali pasirinkti, kokios formos ataskaitas parengti, jei pageidauja, ataskaitas gali ruošti naudodamos Mažoms įmonėms skirtas formas.

Labai mažoms įmonėms taikomą naują trumpos formos balansą sudaro vos kelios eilutės, ji paprasta ir aiški. Pelno nuostolio ataskaita yra šiek tiek kitokia, nei anksčiau naudotos įprastos formos. Joje pajamų ir sąnaudų eilutės pildomos sumavimo principu, t.y. pajamos nurodomos su pliuso ženklu, o sąnaudos – su minuso. Taip pat šioje formoje yra tik viena sumavimo eilutė – tai paskutinė grynojo pelno eilutė, gaunama susumavus visas prieš tai einančias eilutes.

Be šių dviejų ataskaitų, labai mažos įmonė turi užpildyti priedą, kuriame turi būti atskleista informacija apie įmonės suteiktas ir gautas garantijas, pasižadėjimus, taip pat su įmonės vadovais susijusios sumos ir informaciją apie įmonės turimas savas akcijas. Jeigu tokių sandorių įmonėje nebuvo, šio priedo pildyti nereikia.

Mažos įmonės

Mažos įmonės standartiškai pildo sutrumpintą balansą ir standartinę pelno nuostolio ataskaitą bei ruošia sutrumpintą aiškinamąjį raštą.

Mažos įmonės neprivalo, tačiau gali savo nuožiūra pasirinkti pildyti ir nuosavo kapitalo pokyčių bei pinigų srautų ataskaitų formas.  Balanso forma papildyta ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų eilute turto pusėje bei sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų eilute įsipareigojimų pusėje.

Pelno nuostolio ataskaitos forma šiek tiek papildyta, įtraukus biologinio turto vertės pokyčio eilutę ir smulkiau išdėsčius finansinės veiklos pajamas ir sąnaudas.

Vidutinės ir didelės įmonės

Vidutinės ir didelės įmonės privalo pildyti visas žemiau nurodytas ataskaitas, taip pat paruošti išsamų aiškinamąjį raštą ir metinį pranešimą. 

Standartinė balanso forma yra papildyta keliomis naujomis eilutėmis, detaliau turi būti atskleidžiamas finansinis turtas ir su grupės įmonėmis susijusios sumos.  

Visos ataskaitos yra pildomos remiantis atnaujintais Verslo apskaitos standartais. Finansinės ataskaitos turi būti paruoštos ir patvirtintos ne vėliau kaip per 4 mėnesius pasibaigus finansiniams metams. Ataskaitas patvirtinus akcininkams, jos turi būti pateiktos Registrų centrui per 30 dienų. 

Visas ataskaitų formas tinkamas pildymui rasite paspaudę šią nuorodą.