Artėjant finansinių ataskaitų pateikimo terminui, aktualu išsiaiškinti, ar įmonė turi teisę taikyti lengvatinį 5 proc. pelno mokesčio tarifą. Lengvatinis mokesčio tarifas – tai išskirtinės apmokestinimo sąlygos, kurios taikomos apmokestinamajam asmeniui, siekiant sumažinti jo mokėtiną pelno mokestį į biudžetą.

Lengvatinio pelno mokesčio taikymo sąlygos yra nustatytos Pelno mokesčio įstatymo 5 str. 2 dalyje. Pagal PMĮ nuostatas (kurios taikomos apskaičiuojant 2015 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį), lengvatinis pelno mokesčio tarifas gali būti taikomas įmonėms, jei jos paskutinę mokestinio periodo dieną, dažniausiai gruodžio 31 d., atitinka šias sąlygas:

  • Vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius ne didesnis kaip 10 žmonių;

  • Mokestinio laikotarpio pajamos ne didesnės nei 300 000 eurų;

  • Įmonė neatitinka PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytų sąlygų (išimčių)

Vidutinis darbuotojų skaičius

Šis skaičius apskaičiuojamas taikant specialią tvarką. Skaičiuojant vidurkį reikalingi 13 mėnesių darbuotojų skaičiaus duomenys.

Pavyzdžiui, jei skaičiuojame 2016 metų vidurkį, sudedame 2015 gruodžio 31 d. ½ darbuotojų skaičiaus, 2016 metų sausio-lapkričio mėnesių darbuotojų skaičius ir 2016 metų gruodžio 31 d. ½ darbuotojų skaičiaus. Viską padalijame iš 12 ir gauname vidutinį sąrašuose esančių darbuotojų skaičių 2016 metais.

Mokestinio laikotarpio pajamos

Skaičiuojant, ar pajamos neviršija 300 000 eurų, turi būti atsižvelgta į visas laikotarpio pajamas, taigi į jas turi būti įtrauktos ir neapmokestinamosios pajamos. Turto pardavimo atveju, turto vertės padidėjimo pajamos turi būti įtrauktos, tačiau nuostolis, patirtas pardavus turtą, į šias pajamas nėra įskaičiuojamas.

Svarbu pažymėti, kad į pajamų ribos skaičiavimą nėra įtraukiami iš Lietuvos ir užsienio įmonių gauti dividendai.

Išimtys, kurių atveju lengvatinis tarifas nėra taikomas

Net jei įmonė ir atitinka anksčiau minėtus du kriterijus, tam tikrais atvejais ji lengvatinio mokesčio tarifo taikyti negali. PMĮ yra nurodyti 4 atvejai kai lengvata netaikoma.

1. Lengvatinis tarifas netaikomas individualioms (personalinėms) įmonėms, kurių savininkas ar jo šeimos narys yra ir kitų individualių (personalinių) įmonių savininkas (dalyvis).

Pavyzdžiui, jei individualios įmonės A metų rodikliai atitiko anksčiau minėtus pirmus punktus (darbuotojų skaičius – 8, pajamos -150 000 Eur), tačiau šios IĮ savininko žmona yra kitos individualios įmonės B savininkė, tokiu atveju lengvatinis 5 proc. PM tarifas negali būti taikomas nei įmonei A nei įmonei B.

2. Lengvatinis tarifas negali būti taikomas individualioms įmonėms, kurių savininkas ar jo šeimos nariai valdo daugiau kaip 50 proc. akcijų kitose įmonėse.

Pavyzdžiui,  2016 metais UAB A pajamos sudarė 250 000 eurų, vidutinis darbuotojų skaičius – 9. UAB A akcininkas valdo 70 proc. UAB A akcijų. O jo žmona turi individualią įmonę ir yra tos įmonės savininkė. Atsižvelgiant į tai, kad UAB A akcininko žmona turi individualią įmonę, UAB A negali taikyti lengvatinio tarifo.

Taip pat kadangi individualios įmonės savininkės vyro turimos akcijos UAB A viršija 50 proc., žmonos individuali įmonė, nors ir atitikdama PMĮ 5 str. 2 dalyje nustatytus kriterijus, taip pat negali taikyti lengvatinio PM tarifo.

3. Lengvatinis tarifas negali būti taikomas įmonėms, kuriose tas pats akcininkas valdo daugiau kaip 50 proc. akcijų.

Pavyzdžiui, fizinis asmuo paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo 80 proc. UAB A akcijų. Taip pat šis asmuo yra vienintelis viešosios įstaigos steigėjas ir dalininkas. Kadangi tas pats asmuo valdo daugiau nei 50 proc. dviejų įmonių akcijų, lengvatinis PM tarifas negali būti taikomas, nors šių įmonių pajamų ir darbuotojų rodikliai neviršija nurodytų PMĮ.

4. Lengvatinis PM tarifas negali būti taikomas įmonėms, kurių tie patys akcininkai kartu valdo daugiau nei 50 proc. akcijų.

Pavyzdžiui, UAB X akcijas valdo du pagrindiniai akcininkai A ir B, abu jie turi po 40 proc. akcijų, taip pat šiems akcininkams priklauso po 30 proc. įmonės UAB Y akcijų. Kadangi abu kartu akcininkai valdo 80 proc. UAB X ir 60 proc. UAB Y, šioms įmonėms lengvatinis PM negali būti taikomas, nors ir pajamų ir darbuotojų skaičiaus rodikliai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną nėra viršyti.

Taikant šias sąlygas svarbi šeimos nario sąvoka. Apibrėžiant šeimos narius yra privalomos tokios sąlygos: giminystės ryšys, gyvenimas kartu ir bendro ūkio tvarkymas. Taigi, savininko šeimos narys yra kartu gyvenantis sutuoktinis (sugyventinis), jų vaikai, pilnamečių vaikų sutuoktiniai (sugyventiniai), tėvai ir vaikaičiai, jei jie gyvena kartu ir turi bendrą ūkį.

Daugiau informacijos apie pelno mokesčio lengvatas galite rasti VMI leidinyje "Pelno mokesčio lengvatos".