Aktualu iki 2018 m. birželio 30 d.

Apie pasikeitimus nuo 2018 m. liepos 1 d. skaitykite "Dienpinigiai ir komandiruotės nuo 2018 m. liepos 1 d."

Nuo 2017 metų liepos 1 dienos įsigaliojus naujam Darbo kodeksui ir su juo susijusiems kitiems nutarimams, atsirado pakeitimų skaičiuojant dienpinigius darbuotojams vykstantiems į komandiruotes.

Kaip nustato DK 107 str. 3 dalis „Jeigu darbuotojo komandiruotė trunka ilgiau negu darbo diena (pamaina) arba darbuotojas komandiruojamas į užsienį, darbuotojui privalo būti mokami dienpinigiai, kurių maksimalius dydžius ir jų mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija." Taigi dienpinigius mokėti yra privaloma dviem atvejais – jei komandiruotė Lietuvoje trunka ilgiau nei 1 dieną arba jei darbuotojas siunčiamas į komandiruotę užsienyje.

Komandiruotė Lietuvoje

Naujame Darbo kodekse nėra pakeitimų susijusių su dienpinigių mokėjimu komandiruotės Lietuvoje metu. Kaip ir anksčiau yra taikomas LRV nutarimas Nr. 99 „Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo ir pajamų taisyklių patvirtinimo“:

 • Kai komandiruotė trunka ilgiau nei vieną dieną, mokama 15 proc. Bazinės socialinės išmokos (BSI), kuri galioja tų metų sausio 1 d. 2017 m. dienpinigiai Lietuvoje yra 5,70 Eur (38 Eur (BSI) * 15 proc.)

 • Kai komandiruotė trunka 1 dieną, mokami 50 proc. dienpinigiai, t. y. 2,85 Eur, arba remiantis DK 107 str. 3 dalimi, dienpinigiai už 1 dienos komandiruotę Lietuvoje gali būti nemokami.

Jei įmonė nusprendžia už vienos dienos komandiruotę dienpinigių nemokėti, tai turi būti numatyta darbo sutartyje, kolektyvinėje sutartyje ar įmonės vidaus taisyklėse. Taip pat darbdavys gali kaskart siųsdamas darbuotoją į komandiruotę apie tai nurodyti komandiruotės įsakyme.

Komandiruotė užsienyje

Darbuotoją siunčiant į komandiruotę užsienyje dienpinigius mokėti yra privaloma. Dienpinigiai yra mokami atsižvelgiant į komandiruotės šalį ir jie negali viršyti Vyriausybės nustatytų normų. Priėmus naują Darbo kodeksą, užsienio komandiruočių dienpinigių normos buvo patvirtintos iš naujo. Visos sumos liko tokios pačios kaip anksčiau išskyrus Šveicariją, kur dienos norma buvo padidinta nuo 52 iki 59 eurų.

Vienos dienos komandiruotė užsienyje

Darbuotoją siunčiant į komandiruotę užsienyje vienai dienai privalu mokėti dienpinigius. Pagal naujai priimtą nutarimą, “kai komandiruotė į užsienį trunka vieną darbo dieną (pamainą), darbuotojui mokama iki 50 proc. dienpinigių“.

Tačiau VMI pateikė pranešimą, kuriame nurodoma, jog mažinti dienpinigius už vienos dienos komandiruotę užsienyje privačioms įmonėms nėra privaloma, taip pat nėra privaloma iki 50 proc. mažinti dienpinigius už ilgesnės komandiruotės paskutinę dieną, taigi už visas užsienyje praleistas dienas galima mokėti visus nutarime nurodytus dienpinigius.

Kelių dienų komandiruotė užsienyje

Po naujo Darbo kodekso priėmimo, komandiruotės užsienyje dienpinigių skaičiavimo tvarka nesikeitė. Jei darbuotojas vyksta į kelias užsienio šalis, dienpinigiai mokami taikant tos valstybės normą, į kurią atvyko darbuotojas.

Jei komandiruotės tikslas yra viena valstybė, tačiau keliaujant iki tikslo yra aplankomos kitos valstybės, dienpinigiai gali būti skaičiuojami taikant tikslo valstybės normą už visas komandiruotės dienas arba dienpinigiai skaičiuojami kasdien atsižvelgiant, kurioje valstybėje tą dieną buvo darbuotojas.

Jei darbuotojas tą pačią dieną grįžta iš komandiruotės ir vėl išvažiuoja į kitą komandiruotę, tos dienos dienpinigiai yra apskaičiuojami pagal tikslo valstybės normą.

Ar galima nemokėti dienpinigių?

Dienpinigių nemokėti galima tik tuomet, kai komandiruotė yra Lietuvoje ir ji trunka vieną dieną. Iki 2017 m. liepos 1 dienos nebuvo numatytos jokios baudos darbdaviui, kuris nemoka dienpinigių.

Tačiau nuo 2017 m. liepos 1 dienos įsigaliojus Administracinių nusižengimų kodeksui, darbdaviui, kuris nemoka privalomų dienpinigių arba juos moka nesilaikydamas reikalavimų gresia 140 - 300 eurų bauda, pakartotinė bauda siekia 300 – 560 eurų. Baudas direktoriui ar atsakingam asmeniui skiria Darbo inspekcija.

Ginčo su darbuotoju atveju, tikėtina, kad nesumokėti dienpinigiai bus priteisti, taigi teks ne tik sumokėti visus priklausančius dienpinigius, baudas, bet dar ir delspinigius. 

Ar galima mokėti mažesnius dienpinigius?

Remiantis nauju dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašu, dienpinigiai gali būti mažinami tik „jeigu mažesni dydžiai numatyti kolektyvinėje sutartyje arba darbo sutartyje“.

Vienašališkai mažinti dienpinigius be sutarčių pakeitimų ir darbuotojo sutikimo galima tik išimtiniais atvejais:

 1. Kai komandiruotė į užsienį trunka vieną darbo dieną (pamainą), darbuotojui gali būti mokama iki 50 proc. dienpinigių;

 2. Grįžtant iš užsienio, už dieną, kurią pervažiuojama Lietuvos Respublikos siena, gali būti mokama iki 50 proc. dienpinigių;

 3. Jeigu komandiruotės į užsienį metu darbuotojas yra aprūpinamas maitinimu, dėl dienpinigių dydžio sprendžia įmonės vadovas;

 4. Darbuotojui, vykstančiam į komandiruotę į užsienį, jeigu toje valstybėje jam mokami dienpinigiai ar kitos piniginės išmokos, gali būti išmokėta iki 30 proc. dienpinigių.

Jeigu įmonė dienpinigių nemokės ar juos sumažins vienašališkai, darbuotojas turės galimybę juos išsireikalauti, taip pat darbdaviui grės administracinės baudos.

Kiek dienpinigių mokėti įmonės direktoriui?

Atsižvelgiant į naujo Darbo kodekso nuostatas, dėl dvigubai didesnių dienpinigių mokėjimo turi būti susitarta su įmonės akcininkais. Be akcininkų sutikimo, direktorius sau dvigubų dienpinigių mokėti negali.

Direktoriui išmokėti dvigubi dienpinigiai nėra papildomai apmokestinami, jei jie atitinka visus neapmokestinamų dienpinigių kriterijus.

Neapmokestinami dienpinigiai

Dienpinigiai yra mokami darbuotojui jam išvykus į komandiruotę. Kad išmokami dienpinigiai nebūtų apmokestinami, įmonė turi įvykdyti šias sąlygas:

dienpinigiai.jpg

Kokį darbo užmokestį turi gauti darbuotojas, kad jo dienpinigiai nebūtų apmokestinti?

GPM ir Sodros įmokomis gali būti neapmokestinama visa pagal normas apskaičiuota užsienio dienpinigių suma, jeigu darbuotojo atlyginimas nustatytas darbo sutartyje yra didesnis nei MMA (Minimalus Mėnesio Atlyginimas) padaugintas iš 1,3 koeficiento. Nuo 2018 m. sausio 1 d. MMA yra 400 Eur, taigi atlyginimas turi būti 520 Eur arba didesnis. Jeigu darbuotojui mokamas valandinis atlyginimas, tai darbo sutartyje turi būti nustatytas 3,19 Eur/val. arba didesnis atlyginimas. 

Jeigu darbo užmokestis neviršija nustatyto minimaliojo dydžio (MMA × 1,3), t.y. jis yra mažesnis nei 520 Eur, GPM ir VSD apmokestinama tik ta dienpinigių dalis, kuri viršija 50 % darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio. 

Dienpinigių mokėjimo terminai

Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašas dienpinigių mokėjimą nustato tokia tvarka:

 • Ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki komandiruotės pradžios turi būti išmokėtas ne mažesnis kaip 50 proc. dienpinigių avansas.

 • Likusi dalis turi būti išmokama grįžus iš komandiruotės, ne vėliau kaip darbo užmokesčio mokėjimo dieną.

Dėl kito dienpinigių avansinio mokėjimo termino darbdavys su darbuotoju gali susitarti darbo sutartyje, kolektyvinėje sutartyje ar įmonės darbo tvarkos taisyklėse.

Dienpinigių deklaravimas

Nuo 2016 metų įmonės privalo deklaruoti darbuotojams išmokėtus GPM neapmokestinamus dienpinigius, kompensacijas už kilnojamojo pobūdžio darbą ir darbuotojams įteiktus GPM neapmokestinamus prizus.

Taigi jei anksčiau VMI nieko nežinojo apie darbuotojams išmokamus neapmokestinamus dienpinigius, 2017 metų pradžioje jie jau gavo duomenis ne tik apie darbuotojo gautą atlyginimą, bet ir apie dienpinigių išmokas. 

Neapmokestinami dienpinigiai yra deklaruojami metinėje A klasės pajamų deklaracijoje (FR0573).

Dienpinigiai, kurie turi būti apmokestinami yra deklaruojami kartu su darbo užmokesčiu mėnesio A klasės pajamų deklaracijoje (FR0572), bei metinėje deklaracijoje (FR0573). Taip pat apmokestinti dienpinigiai kartu su darbo užmokesčiu yra deklaruojami Sodros mėnesio deklaracijoje SAM.

Komandiruotės įsakymas

Norint komandiruotės išlaidas pripažinti leidžiamais atskaitymais, būtina komandiruotę įforminti įmonės vadovo įsakymu. Komandiruotės įsakyme turi būti nurodyta privaloma informacija:

 • Trukmė - nurodoma intervale "nuo... iki..." Diena "nuo" yra pirmoji komandiruotės diena, o diena "iki" - paskutinioji;

 • Vieta - ji turi būti nurodyta tiksliai, geriausia valstybė ir miestas (miestai);

 • Tikslas - jis turi būti konkretus, nurodantis kokį darbą ar pavedimą atliks darbuotojas ar kels kvalifikaciją, kuri būtina jo einamoms pareigoms ar darbui įmonėje atlikti.

 • Išlaidos - išvardijamos numatomos apmokėti išlaidų rūšys: dienpinigių, gyvenamojo ploto nuomos, transporto, kuro, ryšių ir pan.

Svarbu tai, kad dažniausiai komandiruotę pagrindžia ne pats įsakymas, bet kiti dokumentai ir konkrečios faktinės aplinkybės: su užsakovais pasirašytos sutartys, susitikimų su verslo partneriais protokolai, darbotvarkės, įskaitant ir susirašinėjimą derinant susitikimų laiką, vietą, taip pat komandiruotės ataskaitos, automobilių kelionių lapai ir kiti dokumentai.