2015 metų gegužės mėnesį buvo priimtas Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimas, kuris nustatė naujas įmonių finansinių ataskaitų formas taikomas nuo 2016 metų sausio 1 dienos. 

Pagal šį įstatymą, visos įmonės yra suskirstytos į keturias grupes pagal pajamų, turto ir vidutinio darbuotojų skaičiaus rodiklius:

Įmonė priskiriama labai mažų, mažų ar vidutinių įmonių grupei, jeigu bent du iš trijų rodiklių paskutinę finansinių metų dieną neviršija nustatytų grupės rodiklių. 

Didelių įmonių grupei priskiriamos tos įmonės, kurių bent du iš trijų vidutinių įmonių rodiklių yra viršijami dvejus metus iš eilės. 

 

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vidutinis darbuotojų skaičius (VDS) yra nustatomas remiantis 2002 m. gegužės 15 d. LR finansų ministro įsakymu nr. 134 „Dėl vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo taisyklų patvirtinimo“. 

Skaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių, reikalingi 13 mėnesių darbuotojų skaičiaus duomenys. Pavyzdžiui, jei skaičiuojame 2017 metų vidurkį, sudedame 2016 gruodžio 31 d. ½ darbuotojų skaičiaus, 2017 metų sausio-lapkričio mėnesių darbuotojų skaičius ir 2017 metų gruodžio 31 d. ½ darbuotojų skaičiaus. Viską padalijame iš 12 ir gauname vidutinį sąrašuose esančių darbuotojų skaičių 2017 metais. 

Vidutinį darbuotojų skaičių apskaičiuoti galite šia VDS skaičiuokle.

 

Labai mažos įmonės

Šis įstatymas labai palankus smulkioms įmonėms, kurios įgyja teisę ruošti trumpas balanso ir pelno nuostolių ataskaitų formas ir gali nerengti aiškinamojo rašto, pinigų srautų ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos.

Labai mažos įmonės privalo parengti tik balansą ir pelno nuostolių ataskaitą. Taip pat ji gali pasirinkti, kokios formos ataskaitas parengti, jei pageidauja, ataskaitas gali ruošti naudodamos Mažoms įmonėms skirtas formas.

Labai mažoms įmonėms taikomą naują trumpos formos balansą sudaro vos kelios eilutės, ji paprasta ir aiški. Pelno nuostolio ataskaita yra šiek tiek kitokia, nei anksčiau naudotos įprastos formos. Joje pajamų ir sąnaudų eilutės pildomos sumavimo principu, t.y. pajamos nurodomos su pliuso ženklu, o sąnaudos – su minuso. Taip pat šioje formoje yra tik viena sumavimo eilutė – tai paskutinė grynojo pelno eilutė, gaunama susumavus visas prieš tai einančias eilutes.

Be šių dviejų ataskaitų, labai mažos įmonės turi užpildyti priedą, kuriame turi būti atskleista informacija apie įmonės suteiktas ir gautas garantijas, pasižadėjimus, taip pat su įmonės vadovais susijusios sumos ir informaciją apie įmonės turimas savas akcijas. Jeigu tokių sandorių įmonėje nebuvo, šio priedo pildyti nereikia.

 

Mažos įmonės

Mažos įmonės standartiškai pildo sutrumpintą balansą ir standartinę pelno nuostolio ataskaitą bei ruošia sutrumpintą aiškinamąjį raštą.

Mažos įmonės neprivalo, tačiau gali savo nuožiūra pasirinkti pildyti ir nuosavo kapitalo pokyčių bei pinigų srautų ataskaitų formas.  Balanso forma papildyta ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų eilute turto pusėje bei sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų eilute įsipareigojimų pusėje.

Pelno nuostolio ataskaitos forma šiek tiek papildyta, įtraukus biologinio turto vertės pokyčio eilutę ir smulkiau išdėsčius finansinės veiklos pajamas ir sąnaudas.

 

Vidutinės ir didelės įmonės

Vidutinės ir didelės įmonės privalo pildyti visas žemiau nurodytas ataskaitas, taip pat paruošti išsamų aiškinamąjį raštą ir metinį pranešimą. 

Standartinė balanso forma yra papildyta keliomis naujomis eilutėmis, detaliau turi būti atskleidžiamas finansinis turtas ir su grupės įmonėmis susijusios sumos.  

Visos ataskaitos yra pildomos remiantis atnaujintais Verslo apskaitos standartais. Finansinės ataskaitos turi būti paruoštos ir patvirtintos ne vėliau kaip per 4 mėnesius pasibaigus finansiniams metams. Ataskaitas patvirtinus akcininkams, jos turi būti pateiktos Registrų centrui per 30 dienų. 

Visas ataskaitų formas tinkamas pildymui rasite paspaudę šią nuorodą.

 

Kam privalomas finansinių ataskaitų auditas?

Pagal LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 24 straipsnį, metinių finansinių ataskaitų auditas turi būti atliktas, jeigu ne mažiau kaip 2 rodikliai paskutinę finansinių metų dieną viršija šiuos dydžius:

  • balanse nurodyto turto vertė – 1 800 000 Eur;

  • pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 3 500 000 Eur;

  • vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 50 darbuotojų.

Auditas privalomas, neatsižvelgiant į turtą, pajamas ir darbuotojų skaičių:

  • Valstybės įmonėse ir Savivaldybės įmonėse;

  • Viešojo intereso įmonėse;

  • Akcinėse Bendrovėse;

  • UAB, kuriose akcininkė yra valstybė ir (arba) savivaldybė;

  • UAB, kurių prekių (paslaugų) kainos reguliuojamos įstatymų nustatyta tvarka.