Besibaigiant metams vis daugiau įmonių priima sprendimą dalį savo pelno skirti labdarai ir paremti įvairias organizacijas.

Toks socialiai atsakingas įmonės elgesys ne tik prisideda prie visuomenės gerovės, bet ir atneša naudą pačiai įmonei – suteikusi paramą, ji turi galimybę pasinaudoti pelno mokesčio lengvata.

Kad pelno mokesčio lengvata nebūtų prarasta, prieš teikiant paramą svarbu išsiaiškinti kam, kiek ir kaip ją teikti.

Kas tai yra parama?

Labdaros ir paramos teikimą Lietuvoje reglamentuoja LR Labdaros ir paramos įstatymas. Remiantis juo, paramos tikslas yra teikti paramos dalykus paramos gavėjams jų įstatuose ir nuostatuose, statutuose ir kitose normose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams pasiekti.

Taigi pirmiausia svarbu tai, kad parama gali būti teikiama paramos gavėjo statusą turinčioms organizacijoms, o antras svarbus aspektas – parama turi būti panaudojama visuomenei naudingiems tikslams.

Parama gali būti teikiama pinigais, bet kokiu kitu turtu, įskaitant pagamintas ar įsigytas prekes, taip pat parama gali būti suteikta paslaugų pavidalu.

Pelno mokesčio lengvata

Jei įmonė suteikė paramą paramos statusą turinčiai organizacijai, parama buvo panaudota siekiant įgyvendinti visuomenei naudingus tikslus bei buvo pasirašyta paramos sutartis, apskaičiuojant pelno mokestį, paramos suma bus atimama du kartus.

Tačiau paramai skirtos lėšos, kurios yra didesnės nei 40 proc. apmokestinamojo pelno ir parama grynais pinigais, viršijančios 250 bazinės socialinės išmokos (2017 m. – 9 500 Eur) dydžio sumą vienam paramos gavėjui per metus, iš pajamų nebus atskaitomos. (PMĮ 28 str. 2 d.)

Pavyzdžiui, įmonė per metus uždirbo 100.000 Eur apmokestinamo pelno ir suteikė 10.000 Eur paramos keliems skirtingiems paramos gavėjams. Jei įmonė nebūtų suteikusi paramos, ji turėtų mokėti 15 000 Eur pelno mokesčio, tačiau pritaikius lengvatą mokestinis pelnas sumažėjo iki 80 000 Eur (100 000 Eur – 2 * 10 000 Eur), todėl pelno mokestis bus 12 000 Eur.

Kadangi maksimali paramos suma, kuri gali būti atskaityta iš apmokestinamojo pelno yra 40 proc., tai reiškia, kad optimalus lengvatos panaudojimas būtų tuomet, kai įmonė suteikia 20 000 Eur paramos, tokiu atveju, ji galėtų atskaityti maksimalią sumą – 40 000 Eur ir jos pelno mokestis sumažėtų iki 9 000 Eur.

Paramos gavėjo statusas

Svarbu tai, kad jei paramą suteikėte paramos gavėjo statuso neturinčiai organizacijai, pelno mokesčio lengvata įmonė pasinaudoti negalės, o paramos suma bus neleidžiami atskaitymai ir didins pelno mokestį.

Pagal įstatymą paramos gavėjai – tai labdaros ir paramos fondai, biudžetinės įstaigos, asociacijos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės, bendrijos ir religiniai centrai, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai bei kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams.

Patikrinti, ar organizacija turi paramos gavėjo statusą, galite VMI svetainėje. Norint gauti paramos gavėjo statusą reikia užpildyti prašymą Registrų centro svetainėje arba pateikti jį Registrų centro skyriui. 

Paramos panaudojimas

Įmonė, norėdama pasinaudoti pelno mokesčio lengvata, turi turėti įrodymus, kad parama bus panaudota visuomenei naudingiems tikslams pasiekti.

Pagal įstatymą, visuomenei naudingais tikslais laikoma veikla tarptautinio bendradarbiavimo, žmogaus teisių apsaugos, kultūros, religinių ir etinių vertybių puoselėjimo, švietimo, mokslo ir profesinio tobulinimo, neformaliojo ir pilietinio ugdymo, sporto, socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos priežiūros, nacionalinio saugumo ir gynybos, teisėtvarkos, nusikalstamumo prevencijos, gyvenamosios aplinkos pritaikymo ir būsto plėtros, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos, aplinkos apsaugos ir kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse.

Informacija apie tai, kokiems tikslams yra skiriama parama, turi būti nurodyta paramos sutartyje.

Paramos sutartis

Paramos teikimas paprastai įforminamas pasirašant paramos sutartį. Jeigu paramos suma yra didesnė nei 1 500 Eur, sutartis turi būti rašytinė. Kai parama teikiama nekilnojamuoju turtu arba pinigais, kurių suma viršija 14 500 Eur, sutartį privalo patvirtinti notaras. Sutartyje reikia nurodyti paramos teikėją ir jos gavėją, paramos pobūdį, paramos sumą, teikimo laiką ir kitą susijusią informaciją (CK 6.476 ir 6.469).

Parama prekėmis

Paramą galima teikti pačių pagamintomis arba įsigytomis prekėmis. Paramos vertė, kurią bus galima naudoti skaičiuojant pelno mokesčio lengvatą, yra lygi šių prekių pagaminimo arba įsigijimo savikainai be PVM.

Norint neskaičiuoti pardavimo PVM dėl nemokamai perduotų prekių, per mėnesį vienam paramos gavėjui perduotų prekių vertė turi būti ne didesnė kaip 145 Eur, jei šios prekės perduodamos paramos gavėjo veiklai vykdyti. Kitu atveju įmonė turi pati sau išsirašyti pardavimo PVM sąskaitą faktūrą dėl prekių suvartojimo privatiems poreikiams ir sumokėti pardavimo PVM (PVMĮ 79 str. 12 d.).

Parama paslaugomis

Įmonės gali teikti paramą paslaugų pavidalu. Paramą teikiant paslaugomis, paramos suma, taikoma skaičiuojant pelno mokesčio lengvatą, yra lygi šių paslaugų savikainai. Pavyzdžiui, jei įmonė suremontavo vaikų darželio žaidimų aikštelę, šios paramos sumą sudarys atliktų darbų savikaina – darbininkų darbo užmokesčio ir Sodros sąnaudos, statybinės įrangos nuomos išlaidos ir panašiai.

PVM apskaičiavimo tikslais parama paslaugomis neteikiama, t.y. paramos teikimas paslaugomis yra laikomas paslaugų teikimu privatiems poreikiams tenkinti ir dėl to įmonė nuo suteiktų paslaugų savikainos turi skaičiuoti ir mokėti pardavimo PVM (PVMĮ 8 str. 2 d.).

Parama įmonės darbuotojui

Jei įmonė paramą suteikė savo darbuotojui ar jo šeimos nariams, tokios išmokos yra pripažįstamos kaip papildomas darbo užmokestis ir apmokestinamas GPM ir Sodros mokesčiais. Taigi teikiant paramą darbuotojams jokių lengvatų nėra, skaičiuojant pelno mokestį, tokios išmokos būtų pripažįstamos leidžiamais atskaitymais, nes buvo apmokestintos GPM.

Suteiktos paramos deklaravimas

Paramą suteikusi įmonė, kasmet iki gegužės 15 d. VMI turi pateikti metinę paramos deklaraciją, joje nurodant kam ir kiek buvo skirta paramos. Jei nuo kalendorinių metų pradžios vienam paramos gavėjui suteiktos paramos suma viršija 15 000 Eur, turi būti teikiamos mėnesio paramos deklaracijos.